Живот и Работа в Германия / Leben und Arbeiten in Deutschland

[ Go to bottom  |  Go to latest post  |  Subscribe to this topic  |  Latest posts first ]


zlatkaruseva

31, female

Moderator

Posts: 28

Живот и Работа в Германия / Leben und Arbeiten in Deutschland

from zlatkaruseva on 01/09/2013 11:11 AM

maintg.jpg
Обща информация
Площ: 357 050 кв.км

Население: 82 460 000
Официален език: немски

Регистрация и установяване

Като български гражданин можете да влизате във ФРГ без виза и правомерно да пребивавате в страната с валиден паспорт или лична карта за период до 3 месеца. Ако престоят Ви е по-дълъг, трябва да се регистрирате в местния регистрационен офис – Einwohnermeldeamt, който обикновено е в сградата на общинската администрация в населеното място, където смятате да се установите. С регистрацията ще Ви бъде издадено "Удостоверение за общностно право на пребиваване". На членове на семейството Ви, които не са граждани на ЕС, се издава „Разрешение за пребиваване".

Търсене на работа

ФРГ прилага разрешителен режим /максимум до 31.12.2013 г./ за достъп на български граждани до трудовия си пазар, т.е. българските граждани могат да бъдат наемани на работа само при условие, че притежават разрешение за работа от Федералната агенция по труда. Разрешението се издава преди започване на трудовата дейност и се нарича „Разрешение за работа – ЕС". Издаването на такова разрешение е в компетенциите на Централата за чуждестранно и специализирано посредничество /ZAV/ в Бон. Процедурата по разрешаване на достъп до пазара на труда се съсредоточава в 6 екипа, разположени на 4 места – Бон, Дуйсбург /три екипа/, Мюнхен и Франкфурт на Майн. За разрешение за работа кандидатства германският работодател.
Гражданите на България могат да работят с "Разрешение за работа - ЕС" на територията на Германия след осъществяването на пазарен тест. След 12-месечно осигуряване в Германия въз основа на трудов договор, българските специалисти получават "Право на работа –ЕС", без ограничения за продължителност и място на заетостта, т.е. неограничен достъп до германския пазар на труда.
Считано от 01.01.2012 г., отпадат разрешенията за работа за: -специалисти със завършено висше образование за заетост в областта на придобитата квалификация,- започващите квалифицирано професионално обучение във ФРГ,-сезонни работници, съгл. § 18 от Наредбата за заетост на ФРГ (т.е. до 6 месеца в една календарна година),. Действат специални правила за българи, завършващи висше образование в Германия и за българи с висше образование, независимо къде са завършили. Първите имат свободен достъп до пазара на труда, а за вторите, макар че се изисква разрешение за работа, не се провежда пазарен тест.
Информация за работни места можете да получите чрез сайта на Федералната агенция по заетостта - /BundesagenturfürArbeit/: www.arbeitsagentur.de, както и чрез обяви в изданията на ежедневната преса през уикендите: www.abadoor.de/m-tageszeitungen.
Федералното министерство на труда и социалните въпроси е утвърдило на 24.11.2010г. „Указания на ръководството на Федералната агенция по труда за сезонна заетост на чуждестранни граждани във ФРГ". Съгласно тези Указания сезонна трудова заетост (до шест месеца в рамките на една календарна година) във ФРГ могат да упражняват до 150 000 граждани на България, Румъния и Хърватия. Новите Правила влязоха в сила от 01.01.2011 и съгласно тях при издаване на разрешението за работа на тези работници няма да се провежда пазарен тест (тест за предимство за наличие на кандидати за същото работно място, които са граждани на Федерална република Германия или на държави от ЕС, за които понастоящем не са в сила преходни правила за ограничен на достъп до пазара на труда), както и няма да бъдат определяни квоти за отделните работодатели.

Социална сигурност

Социално – осигурителната система в Германия покрива основните житейски рискове и включва: осигуряване за безработица, осигуряване за пенсия, здравно осигуряване, осигуряване при трудова злополука, осигуряване за социални грижи за хора, нуждаещи се от постоянни грижи. Достъпът до социално – осигурителната система в Германия се осъществява чрез здравните каси. Отговорност на работодателя е да регистрира работниците и служителите си в здравна каса. Здравните каси поемат регистрирането на лицата за осигуряване при безработица и за пенсионно осигуряване. Социалното осигуряване в Германия се финансира предимно от вноските на работниците и работодателите. Около 21 % от нетната заплатата се удържат за социално-осигурителни вноски, които са разделени поравно между работодателя и работника.
Повече информация: www.deutsche-sozialversicherung.de .

Данъци

Всеки, който живее и работи в Германия трябва да заплаща данъци върху доходите си. Индивидуалните условия на живот се вземат предвид при изчисляване на облагаемия доход. Доход до 8 004 евро годишно е необлагаем в Германия. Над тази сума доходът се облага с прогресивно нарастващ процент, от 14% до 45% върху дохода. Данъците се удържат при всяко заплащане на заплатата директно от работодателя, който ги внася в данъчната служба. Критериите за облагане се установяват с Данъчна карта за заплащане, издавана ежегодно от общината на база на съхраняваната там документация. Данъчната политика в страната е много по-благосклонна към лицата, които са омъжени, за разлика от неомъжените, чиито доход се облага с по-високи данъци. В края на годината всеки данъкоплатец следва да представи в данъчната служба данъчна декларация, в която се декларират и останалите източници на доход /ако са налице такива/.

Живот

В сравнение със страните с най-висок стандарт на живот в ЕС, Германия заема 5-tо място и 9-то на световно ниво.
Повече от половината население живее в жилища под наем. В Германия може да се окаже проблем да се намери евтино жилище за наемане. За тези, които идват в страната сами и са готови да живеят с други хора, добър и евтин вариант е възможността „сподели апартамент". В много от университетските градове има също така и агенции за недвижими имоти, които могат да предоставят апартаменти за ограничен период от време срещу заплащане на комисионна. Най-ниски са цените при наемане на апартамент в Източна Германия. Цените не включват потреблението на енергия за отопление, на вода и електричество. В повечето случаи наемодателите искат депозит на стойност 1 или 2 месечни наема, който депозит служи за застраховка при евентуални нанесени щети.
Съвети за търсене на жилище под наем, можете да получите на : www.justlanded.com


Образование

Предучилищното образование обхваща институции за деца от 3 до 6 години и обикновено не е задължително. Задължителното обучение започва с начално образование /1-4 клас/. Държавното образование е безплатно – заплащат се само учебниците, помагалата и училищните екскурзии. След началното образование родителите и децата трябва да изберат училище за средно образование –основно училище /до 9 или 10 клас/, реално училище /средна степен за завършване след 10 клас/ или гимназия /до 12 или 13 клас/, завършването с матура, на която позволява постъпване в университет. Начално професионално обучение може да се започне с приключване на задължителното обучение, т.е при нормални обстоятелства – след 15-годишна възраст. Това обучение трае между две и три и половина години. Младежите могат да избират измежду 350 професионални обучения.

Повече информация може да се получи на адрес: www.hochschulkompass.de

Признаване на диплома

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Германия можете да намерите на : http://www.kmk.org/zab/home.htm .
2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.

Интернет адреси:
www.deutsche-sozialversicherung.de . – Социално осигуряване
www.arbeitsagentur.de – Федерална агенция по труда
www.hochschulkompass.de - Образование
http://www.kmk.org/zab/home.htm - Признаване на дипломи и квалификации

Източник: https://www.facebook.com/groups/259453464090406/doc/422650131104071/

Reply

« Back to forum