Latest posts

First Page  |  «  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  »  |  Last Search found 45 matches:


zlatkaruseva

31, female

Moderator

Posts: 28

Здравно осигуряване на българските граждани, живеещи в чужбина

from zlatkaruseva on 12/18/2012 10:34 AM

Освобождаване от задължение за здравни вноски в България

От 1 януари 2012 г. са в сила важни промени в Закона за здравното осигуряване. Българите, живеещи предимно в чужбина вече имат възможност да се освободят от плащането на здравно-осигурителни вноски и за стари периоди, ако не са живели в България по това време.

Съгласно приетите промени лицата, напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и неподали предварително заявление, могат да го подадат в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната.

Определени са няколко възможности за подаване на документите в Националната агенция за приходите, като най-удобно за българите във Великобритания е изпращането по пощата.

Образци на документите могат да се изтеглят на адрес: http://nap.bg/news?id=1496

Допълнителна информация за реда за освобождаване от задължението за плащане на здравни вноски, необходимите документи и попълването на декларацията може да се получи от Информационния център на НАП чрез електронната поща на адрес infocenter@nra.bg или на тел. 0700 18 700.

Информация на Министерство на здравеопазването и на Националния осигурителен институт:

Съгласно чл. 33 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, задължително осигурени в Националната здравно осигурителна каса са:
- всички български граждани, които не са граждани и на друга държава,
- българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Р България,
- чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Р България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Р България е страна.

Съгласно чл. 40а от ЗЗО българските граждани, включително тези с двойно гражданство, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравно осигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите.

Здравно осигурителните права на тези лица след завръщането им в страната се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40 от ЗЗО или след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравно осигурителни вноски. До възстановяването на осигурителните права лицата по чл. 40а от ЗЗО заплащат стойността на оказаната им в страната медицинска помощ на изпълнителите.

Съгласно разпоредбите на & 19 в от Преходните и заключителните разпоредби на ЗЗО, в сила от 1 юни 2005 г., българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода от 01.01.2000 г. до 31.12.2004 г. и дължат здравно осигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, могат да бъдат освободени от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са направили свободен избор за изпълнител на медицинска помощ, сключил договор с районна здравно осигурителна каса за съответната календарна година. Освобождаването от задължението за внасяне на здравно осигурителни вноски от тези лица се извършва чрез подаване на молба-декларация по образец, която се подава в териториалните дирекции на Националната агенция по приходите. В молбата-декларация се вписват периодите, в които лицето е пребивавало извън страната, като се попълва за всяка календарна година поотделно. Молбата-декларация може да се подаде лично, по пощата, по електронен път или чрез упълномощено лице.
От 21 декември 2004 г., съгласно чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО, българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравно осигурителни вноски до края на съответната календарна година, считано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите.
В тези случаи, тъй като разпоредбата на чл. 40 а няма обратно действие, тези лица няма да дължат здравно осигурителни вноски и ако през календарните години след влизане на закона в сила са пребивавали повече от 183 дни в чужбина. За това обстоятелство следва да се подаде заявление за освобождаване на задължението за внасяне на здравно осигурителни вноски в компетентните териториални дирекции на Националната агенция за приходите.
Чуждите граждани дължат здравно осигурителни вноски от датата на получаването на разрешение за постоянно пребиваване в Р България / чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗЗО/.
Националната агенция за приходите е издала Инструкция № 1 от 01.01.2006 г. за прилагане на & 19в от преходните и заключителните разпоредби на ЗЗДО /обн. ДВ, бр. 7 от 24.01.2006 г., в сила от 01.01.2006 г./, с която се уреждат редът и начинът за освобождаване от задължението за внасяне на здравно осигурителни вноски.
Информация относно здравното осигуряване, както и образеца на молбата-декларация по & 19в от ЗЗО може да се получи от Интернет страниците на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите."

Източник: http://www.bulgarianembassy-london.org/index.php?option=com_content&task=view&id=363&Itemid=298 

Reply Edited on 12/18/2012 10:34 AM.

zlatkaruseva

31, female

Moderator

Posts: 28

Познавате ли своите права и задължения за работа в Чужбина?

from zlatkaruseva on 12/17/2012 12:05 PM

"Преди да започнете работа на територията на ЕС е важно да сте сигурни, че познавате своите права и задължения." - By Albena Ivancheva in Българи в Мюнхен - Added 30 September 2012

"Постарайте се да избегнете двойното социално-осигурително покритие, което води до двойно плащане на осигуровки, но гледайте да сте сигурни, че вноските ви за социално и здравно осигуряване се плащат редовно, както и се старайте да избягвате ненужно високите сметки за медицинска помощ. Правилата на ЕС са съставени, така че да предотвратят възникването на подобни проблеми.За да получите право на обезщетение в държава-членка, трябва да попълните така наречените европейски формуляри (E-формуляри), които служат за обмен на данни между институциите за социално осигуряване в различните страни.Преди да напуснете България трябва да се снабдите с нужните формуляри, а при пристигането си в друга страна, ще трябва да ги представите на местните подразделения на институциите по местоживеене или престой, така че вашият случай да бъде придвижен без закъснение. Откъде се получават тези формуляри? • Серия E 100/ Европейска здравна карта за обезщетенията при командироване, болест и майчинство: НЗОК, НОИ • Серия E 200 за пенсиите: НОИ • Серия E 300 за обезщетенията за безработица: НОИ • Серия E 400 за семейните обезщетения: Агенцията за социално подпомагане.Правилата на ЕС за социално осигуряване ви касаят, ако по националност сте българин и ако сте били осигурени по българска схема за социално осигуряване като наето или самостоятелно заето лице. Те се прилагат едва след като се преместите да живеете в друга държава-членка на ЕС.Независимо от националността им, членовете на вашето семейство и вашите наследници ще имат покритие по някои видове обезщетения, например семейни обезщетения, наследствени пенсии, медицински разходи. Правилата на ЕС са в сила също и когато се пенсионирате, дори и да сте навършили пенсионна възраст преди 1 януари 2007 г. – датата на присъединяването на България към ЕС. Правилата на ЕС се отнасят също и до държавните служители, студентите, лицата без гражданство и бежанците.Преди да започнете работа в друга държава-членка на ЕС, трябва да сте наясно къде ще се осигурявате, т.е. кое законодателство ще се прилага спрямо вас – българското или на някоя друга държава? Това е изключително важно не само заради плащането на вноските за социално осигуряване, но също и във връзка с правата ви за получаване на обезщетения и сумирането на бъдещите ви пенсионни права.

Вие сте осигурени в държавата-членка на ЕС, където работите
Ако сте осигурени в държавата, в която работите, независимо дали като наето или самостоятелно заето лице, това се отнася до вас дори и да живеете в друга държава-членка на ЕС или компанията, за която работите, или вашият работодател да се помещават в друга държава-членка. С други думи, ако напуснете работното си място в България и постъпите на работа в друга страна от ЕС, за вас ще важи законодателството на държавата, където сте започнали работа. В резултат на това правата ви в България ще престанат да се натрупват, а ще започнете да натрупвате права в страната, където сте започнали работа, даже и да продължите да живеете в България.

Какви са вашите права и задължения в държавата, където сте осигурени
По правило социално-осигурителното законодателство на държавата, в която сте осигурени, ви дава същите права и задължения, каквито имат и гражданите на съответната държава.Вашето първо и основно задължение е да плащате вноските си за социално осигуряване. След получаване на обезщетение от чужбина, трябва да отговаряте на изискванията за потвърждаване на правата, (медицински) прегледи и уведомлението за промени, касаещи обезщетението.Ако страната, в която живеете е различна от тази, в която сте осигурени, вие сте длъжни да се регистрирате в здравно-осигурителната институция по местоживеене. За тази цел ще ви трябват следните формуляри, които се издават от здравно-осигурителната институция, в която сте осигурени:

Формулярите Е101, Е102 и Е103 съдържат идентификационни данни за осигуреното лице, данни за работодателя, съответното законодателство.

- формуляр E 106 за наети или самостоятелно заети лица, както и за членове на техните семейства, които живеят с тях в същата страна.

- формуляр E 109 за членове на семействата на наето или самостоятелно заето лице, които живеят в друга страна.

- формуляр E 121 за пенсионери и членове на техните семейства. Членовете на семействата, които имат право на медицинска помощ, се определят от законодателството на държавата по местоживеене. В някои случаи формулярът се изпраща направо на здравно-осигурителната институция по местоживеене, с която вие трябва да влезете във връзка.

Какво трябва да знаете в случай на болест или майчинство
Парични обезщетения за болест Обикновено тези обезщетения целят да заместят доходите (надница, заплата), които са изгубени поради заболяването. Националното законодателство на някои страни предвижда изплащане на възнаграждение за първите няколко дни или седмици от периода на нетрудоспособност. Тези суми се считат за парично обезщетение по болест. Принципът гласи, че паричните обезщетения за болест винаги се изплащат съобразно законодателството на държавата, в която сте осигурени, независимо къде живеете или временно пребивавате. Размерът и продължителността на изплащане на обезщетението зависи изцяло от законодателството на държавата, където сте осигурени, като паричните обезщетения обикновено ще ви се изплатят направо от институцията, в която сте осигурени. Тези правила на ЕС се отнасят също и за пограничните, сезонните и командированите работници, пенсионерите и членовете на техните семейства. В случай на заболяване трябва да уведомите съответната институция по местоживеене в рамките на 3 дни.Болничен лист (ФОРМУЛЯР Е116 )ЗА ОСИГУРЕН ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТПРИ ПРЕСТОЙ/ПРЕБИВАВАНЕ ИЗВЪН КОМПЕТЕНТНАТА ДЪРЖАВА ПРИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ, МАЙЧИНСТВОФормулярът представлява медицински доклад за удостоверяване на временна неработоспособност при общо заболяване, майчинство, трудова злополука или професионална болест. Той замества болничния лист и се издава от държавата по престой/пребиваване – за нуждите на компетентната осигурителна институция за конкретното лице. 1.Формуляр Е 116 се изпраща в компетентната държава заедно с формуляр Е 115 „Молба за парично обезщетение за неработоспособност". В България формуляр Е 115 се издава от Централно управление на НОИ, дирекция „Европейска интеграция и международни договори" (ЕИМД).Когато формулярът е издаден в друга държава-членка на ЕС/ЕИП, той се попълва от съответния чуждестранен лекар и институция и се изпраща до ЦУ на НОИ. 2.Аналогично се постъпва и в случаите, когато подчинено на българското законодателство лице изпадне в състояние на временна неработоспособност при престой/пребиваване в държавите от ЕС/ЕИП.Полученият от чужбина формуляр Е 116 (обичайно той се съпровожда от Е 115) се изпраща по компетентност в ЦУ на НОИ – дирекция „ЕИМД".

Използвани са текстове от информационната брошура: http://www.nssi.bg/content/publikacii/Brochure_BG.pdfСоциалното осигуряване, когато работим в държава членка на ЕС: http://www.edksoft.com/docs/SocOsigES.pdf

Независимо от това къде работите, живеете или пребивавате в една чужда страна, чуждите езици могат да представляват проблем, особено когато се касае за терминология от областта на социалното осигуряване. Езиковите проблеми могат да причинят недоразумения и да се превърнат в пречка при кандидатстването за обезщетения, спазването на сроковете и процедурите по обжалването. По тази причина правилата на ЕС за социално осигуряване включват разпоредби, които да ви помогнат да избегнете и да преодолеете езиковите проблеми по време на контактите си с чуждестранните институции. • Формулярите, които получавате при заминаване в друга държава-членка, трябва да бъдат предоставяни на всички официални езици на ЕС. Винаги когато подавате формуляр в чуждестранна институция, служителите могат да направят съпоставка с образец на същия формуляр на своя език, така че да няма съмнение относно попълнената информация."

Източник/Source: https://www.facebook.com/groups/54767937116/doc/10151051593287117/

Reply Edited on 12/17/2012 12:05 PM.

zlatkaruseva

31, female

Moderator

Posts: 28

Kloster Rila - Bulgarien

from zlatkaruseva on 12/17/2012 12:01 PM

050_000_Rilski_manastirjpg.jpg
Das Kloster Rila, auch Rila-Kloster ist ein Kloster im westlichen Bulgarien. Der offizielle kirchliche Name des Klosters ist Kloster des Heiligen Iwan Rilski (bulg. манастир „Свети Иван Рилски").

Das Kloster untersteht direkt dem Patriarchen (Stauropegia) der bulgarisch-orthodoxen Kirche. Nach dem Vorbild des Rila Klosters und nicht nach älteren Bildprogrammen wurden die ihm folgenden Narthices anderer bulgarischer Klöster ausgemalt. Führend auf diesem Gebiet war die Samokower Malschule, die mit Sachari Sograf (1810–1852) und Dimitar Sograf (1796–1860) ihre bekanntesten Vertreter hatte.

Das Rila-Kloster war seit dem 18. Jahrhundert bis zur Befreiung Bulgariens von der osmanisch-türkischen Herrschaft (1878) die einzige funktionierende gesamtbulgarische Institution und galt zusammen mit den Klöstern Zográfou und Chilandar auf dem Athos, als eines der Zentren der Aufklärung Bulgariens. Heute ist das Kloster eines der international bedeutendsten orthodoxen Klöster und das größte im Land. Es wurde in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Die Anlage – eines der 100 nationalen touristischen Objekte – ist das wichtigste Zentrum des religiösen Tourismus im Land und gilt als Nationalheiligtum.


Referenz: www.wikipedia.de 

Reply

zlatkaruseva

31, female

Moderator

Posts: 28

Автобусни, самолетни и др. билети

from zlatkaruseva on 12/17/2012 10:17 AM

Самолетни:
http://www.lufthansa.de
http://www.austrian.com
http://www.opodo.de
http://www.expedia.de
http://www.swoodoo.com
http://www.skyscanner.de
http://www.easyjet.com/de (Берлин - София от 28ми Март 2013 на цена от 38EUR) 

 

Автобусни:
http://rally13.com
http://www.touring.de

Автомобилни:
За тези, които търсят или предлагат транспорт (с автомобил) в границите на Германия или европейският съюз, ще е полезена следната връзка:
http://www.mitfahrgelegenheit.de/

Reply Edited on 12/17/2012 10:17 AM.

zlatkaruseva

31, female

Moderator

Posts: 28

Къде да намерите апартамент в Германия? Wo findet ihr Wohnungen in Deutschland?

from zlatkaruseva on 12/14/2012 11:55 AM

Изброени по-долу са линкове, където можем да търсим жилища в Германия:

 • http://www.immobilienscout24.de 
 • http://www.immonet.de 
 • http://www.immowelt.de 
 • http://www.immovision.de 
 • http://www.immobilienmarkt.sueddeutsche.de 
 • http://www.privatimmobilien.de 
 • http://www.studenten-wg.de/ 
 • http://www.wg-gesucht.de/ 
 • http://www.gewofag.de/us/ 
 • http://www.gwg-muenchen.de/ 
 • http://www.statthotel.de/ 
 • http://www.airbnb.de/ 
 • http://www.heimbau-bayern.de/ 
 • http://www.bvk-immobilien.de/ 
 • http://www.wohnungsboerse.net/ 
 • http://www.pvvi.de/ 
 • http://www.mika1.de/ 
 • http://www.wohnbau-gmbh.de/ 
 • http://www.wsb-bayern.de/ 
 • http://www.null-provision.de/ 
 • http://de.hostelbookers.com/ 
 • http://www.mietwohnen-eg.de/ 
 • http://portal.versorgungskammer.de/immobilien/start.do 
 • http://www.wohnenfuerhilfe.info/ (За студенти - вместо наем се чисти или пазари)

Reply

zlatkaruseva

31, female

Moderator

Posts: 28

Правила за автомобили регистрирани в България/ Regeln für bulgarische Autos in Deutschland

from zlatkaruseva on 12/12/2012 04:22 PM

Wenn Sie aus dem Ausland in die Metropolregion ziehen und Ihr eigenes, in Ihrem Heimatland auf Sie zugelassenes Auto mitbringen möchten oder Sie Neu- oder Gebrauchtfahrzeugen aus dem Ausland einführen möchten, dann sind für Sie die folgenden Informationen interessant.

Einfuhr und Zulassung von Neu- und Gebrauchtwagen aus dem Ausland

Neben den üblichen Zulassungsdokumenten ist in diesen Fällen – falls das Fahrzeug aus einem Nicht-EU-Land eingeführt wird – noch eine Zollunbedenklichkeitsbescheinigung erforderlich.

Bei Fahrzeugen, die nicht älter sind als 6 Monate oder nicht mehr als 6.000 km zurückgelegt haben, muss außerdem noch eine Mitteilung über Umsatzsteuerzwecke abgegeben werden.

Im Einzelfall können noch weitere Unterlagen zur Zulassung benötigt werden.

Mitnahme eines ausländischen Autos nach Deutschland

Sie können Ihr Auto zollfrei nach Deutschland einführen, wenn Sie mindestens ein Jahr im Ausland gelebt haben, der Wagen mindestens sechs Monate von Ihnen im Ausland genutzt wurde und Sie das Fahrzeug nur für Ihren persönlichen Gebrauch mitbringen und später wieder ausführen werden. 

Steuern für ein ausländisches Auto

Die Benutzung eines ausländischen Kraftfahrzeugs ist steuerfrei, sofern es von einem ausländischen Fahrer benutzt wird, der Aufenthalt in Deutschland weniger als ein Jahr dauert und das Kraftfahrzeug zum eigenen Gebrauch eingeführt und benutzt wird.

Sobald Sie für Ihr Auto eine deutsche Zulassung benötigen, also bei einem Aufenthalt von mehr als einem Jahr, müssen Sie wie jeder andere auch Kraftfahrzeugsteuer bezahlen. Diese wird erst nach Aufforderung des Finanzamtes fällig. Die Höhe der Steuer richtet sich nach dem Hubraum und danach, wie schadstoffarm das Fahrzeug ist (z. B. geregelter Katalysator).

Die Steuer ist jeweils ein Jahr im Voraus zu zahlen. Bei vorzeitiger Abreise aus Deutschland wird die gezahlte Steuer anteilig rückerstattet. 

Versicherung eines ausländischen Autos

Bei einem Aufenthalt bis zu einem Jahr ist eine deutsche Autoversicherung entbehrlich, wenn Sie eine internationale grüne Versicherungskarte haben oder das Fahrzeug ein Kennzeichen aus folgenden Ländern trägt: EU-Mitgliedstaaten, Grönland, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino, Schweiz, Vatikanstaat. Im Schadensfall erleichtert die internationale Versicherungskarte die Abwicklung.

Bei Aufenthalten von über einem Jahr, also dann, wenn das Fahrzeug in Deutschland zugelassen wird, ist bei einer Versicherungsgesellschaft in Deutschland eine so genannte Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung zu schließen. Sie sollten der Versicherungsgesellschaft gegebenenfalls eine Bescheinigung Ihrer Versicherung Ihres Heimatlandes darüber vorlegen, dass Sie in den letzten Jahren unfallfrei gefahren sind. Je nach unfallfrei gefahrener Zeit reduzieren sich die Prämien erheblich (um bis zu 65 % der Normalprämie). 

Zulassung eines ausländischen Autos in Deutschland

Sobald der Aufenthalt in Deutschland nicht nur vorübergehend ist, also auf jeden Fall bei einer Aufenthaltsdauer von über einem Jahr, muss das Fahrzeug mit einer deutschen Zulassung registriert werden. Das heißt, Sie müssen Ihr Auto bei der zuständigen Zulassungsstelle anmelden.

Vor der Zulassung muss vom Technischen Überwachungsverein (TÜV) geprüft werden, ob der Fahrzeugtyp in Deutschland grundsätzlich zulassungsfähig ist. Außerdem wird das Fahrzeug auf Sicherheitsmängel untersucht (so genannte Hauptuntersuchung, HU). Auch die Abgasuntersuchung (AU) wird beim TÜV durchgeführt. Stellt der TÜV an Ihrem Wagen Mängel fest, so müssen Sie diese beheben lassen und anschließend das Fahrzeug noch einmal beim TÜV vorführen. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie vom TÜV ein für die Zulassung notwendiges Gutachten. 

SOURCE: http://www.verwaltungsdurchklick.de/lebenslagen/fahrzeuge/auslaendische-kraftfahrzeuge.html 

Reply Edited on 12/12/2012 04:31 PM.

zlatkaruseva

31, female

Moderator

Posts: 28

Bulgarisches Fernsehen in Deutschland

from zlatkaruseva on 12/11/2012 12:48 PM

"Какво ви трябва, за да гледате българска телевизия в Германия.

1. "Чисто небе" към спътника (без згради, дървета, далекопроводи ..)

Можете да проверите дали имате изглед към сателитите чрез страницата: http://www.dishpointer.com/ като въведете улицата където живеете и спътника, който искате да гледате.
Пример: Nymphenburgerstrsse 23, München - 39Е HELLAS-SAT 2

Линията сочи посоката на сателита и на къде трябва да сочи антената.

Спътниците, които излъчват български програмни пакети са:
- 45°Е Intelsat 12 - Виваком http://vivacom.bg/tv/bg
- 39°Е Hellas Sat 2 - Булсатком http://www.bulsat.com/
- 23°Е Astra 3B - Сателайт БГ http://www.satellite.bg/

2. Възможност за захващане на сателитната чиния. (балкон, тераса, стена, покрив) Ако антената не може да се сложи във балкона, а на външна стена на сградата или на покрива, или в двора ще ви трябва разрешение от вашият Hausverwaltung.

3. Апаратура:
- Сателитна чиния (поне 60см)
- Стойка, за която да се захване сателитната чиния
- Конвертор или така нареченото LNB (universal)
- Кабел (дължина мах.150m)
- Дигитален приемник (reciever), ако желаете да гледате HD-програми на ресивъра и телевизора ви трябва да пише "HD".
- Евентуално преходник за кабела през балконска врата или прозорец.

4. Абонамент към съответния оператор. (Виваком, Булсатком, Сателайт БГ)
Принципно апаратурата ви се дава при сключване на абонамента.

Инсталация на системата, след като са изпълнени горните условия.
ВАЖНО!
Следвайте инструкцията стъпка по стъпка, за да избегнете излишни проблеми!
Ще ви трябват и някои качества като сръчност и търпение. :)

1. Монтиране на стойката за сателитната чиния
- При монтажа на стойката е важно да предцените най-подходящото място, взимайки предвид, най-добрия изглед към сателита, големината на антената, метеорологичните условия (вятър, почистване от сняг), окабеляване.
- Монтирайте стойката, така че тръбата да е позиционирана перфектно на 90° вертикално. Може да използвате "нивелир".
- Стойката трябва да е монтирана здраво, защото антената е подложена на външни условия, като силен вятър и бури.

2. Сглобяване и настройване на сателитната чиния и конвертoра(LNB)
- След като сте сглобили чинията и сте поставили конвертора, я сложете на стойката и я затегнете, но не напълно за да можете да я завъртите и нагласите после към сателита.
- Посредством страницата: http://www.satzentrale.de/sat/azimut.shtml вижте, нагласете и стегнете болтовете на вертикалния градус според сателита и местонахождението ви.
Пример:
Satellit: Hellas Sat 2, Wohnort: München
Elevationswinkel: 28.75°
- Насочете чинията да сочи юг или вижте на къде сочи линията от: http://www.dishpointer.com/
- Завъртете и стегнете болтовете на конвертора по картинката която ви е дадена на страницата: http://www.satzentrale.de/sat/azimut.shtml

3. Окабеляване
Важно! Ресивъра трябва да е изключен!
- Свържете кабела с конвертура, преходника за прозорец или врата и към ресивъра във вход (LNB).
- Свържете ресивъра към телевизора

4. Настройка
Включете телевизора, ресивъра на канал1. (трябва да ви излезе "няма сигнал" или черен екран.) Ако видите черен екран, превключете на друг канал на ресивъра за да се уверите, че сигналът между телевизора и ресивъра го има.
- Завъртете сателитната чиния като гледате тя да сочи директно по линията, която ви показва страницата: http://www.dishpointer.com/
Ако канал1 излезне, стегнете чинията в позицията в която е.
Ако все още не сте намерили спътника, позиционираите чинията по хоризонтала към линията на сателита (http://www.dishpointer.com/) и много бавно предвижете антената по вертикала +-5см докато намерите спътника.
- След като всичко функционира затегнете антената здраво и вържете кабелите така, че да не пречат." 


Source/Източник: Пламен Гълъбов за "Българи в Мюнхен" https://www.facebook.com/groups/54767937116/doc/10150442800217117/

Reply

zlatkaruseva

31, female

Moderator

Posts: 28

Къде да Търсим работа? Wo man einen Job finden kann?

from zlatkaruseva on 12/10/2012 10:28 AM

Wo man einen Job finden kann? Die beliebtesten Jobbörsen in Deutschland:

Къде можем да намерим работа? Най-популярните сайтове за работа в Германия са: 

 • www.jobboerse.arbeitsagentur.de
 • www.stepstone.de
 • www.monster.de
 • http://jobs.meinestadt.de/muenchen
 • www.jobscout24.de
 • http://stellenmarkt.sueddeutsche.de/

 

Freiberufler, Selbstständige

 • http://www.indeed.de/
 • http://www.interlance.de/
 • http://www.freelancermap.de/

Reply

bulgafriends
Admin

40, male

Posts: 2

Aleksandar, der Starke

from bulgafriends on 12/09/2012 10:36 AM

Artikel über Aleksandar Dimitrov.

http://www.stimme.de/sport/mix/sonstige-Aleksandar-der-Starke;art16469,2645589


Reply

zlatkaruseva

31, female

Moderator

Posts: 28

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

from zlatkaruseva on 12/07/2012 10:59 AM

Всички граждани на Република България с непрекъснати здравноосигурителни права, имат право на медицинска помощ във всички страни от Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, ако се разболеят или наранят по време на временен престой в някоя от тях.

За да се възползвате от това си право, се нуждаете от валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

Информация за правата, които предоставя ЕЗОК, страните за които е валидна, както и реда за нейното издаване, може да бъде получена на следния електронен адрес: http://www.ezok.bg/

Reply
First Page  |  «  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  »  |  Last

« Back to previous page