Познавате ли своите права и задължения за работа в Чужбина?

[ Go to bottom  |  Go to latest post  |  Subscribe to this topic  |  Latest posts first ]


zlatkaruseva

33, female

Moderator

Posts: 28

Познавате ли своите права и задължения за работа в Чужбина?

from zlatkaruseva on 12/17/2012 12:05 PM

"Преди да започнете работа на територията на ЕС е важно да сте сигурни, че познавате своите права и задължения." - By Albena Ivancheva in Българи в Мюнхен - Added 30 September 2012

"Постарайте се да избегнете двойното социално-осигурително покритие, което води до двойно плащане на осигуровки, но гледайте да сте сигурни, че вноските ви за социално и здравно осигуряване се плащат редовно, както и се старайте да избягвате ненужно високите сметки за медицинска помощ. Правилата на ЕС са съставени, така че да предотвратят възникването на подобни проблеми.За да получите право на обезщетение в държава-членка, трябва да попълните така наречените европейски формуляри (E-формуляри), които служат за обмен на данни между институциите за социално осигуряване в различните страни.Преди да напуснете България трябва да се снабдите с нужните формуляри, а при пристигането си в друга страна, ще трябва да ги представите на местните подразделения на институциите по местоживеене или престой, така че вашият случай да бъде придвижен без закъснение. Откъде се получават тези формуляри? • Серия E 100/ Европейска здравна карта за обезщетенията при командироване, болест и майчинство: НЗОК, НОИ • Серия E 200 за пенсиите: НОИ • Серия E 300 за обезщетенията за безработица: НОИ • Серия E 400 за семейните обезщетения: Агенцията за социално подпомагане.Правилата на ЕС за социално осигуряване ви касаят, ако по националност сте българин и ако сте били осигурени по българска схема за социално осигуряване като наето или самостоятелно заето лице. Те се прилагат едва след като се преместите да живеете в друга държава-членка на ЕС.Независимо от националността им, членовете на вашето семейство и вашите наследници ще имат покритие по някои видове обезщетения, например семейни обезщетения, наследствени пенсии, медицински разходи. Правилата на ЕС са в сила също и когато се пенсионирате, дори и да сте навършили пенсионна възраст преди 1 януари 2007 г. – датата на присъединяването на България към ЕС. Правилата на ЕС се отнасят също и до държавните служители, студентите, лицата без гражданство и бежанците.Преди да започнете работа в друга държава-членка на ЕС, трябва да сте наясно къде ще се осигурявате, т.е. кое законодателство ще се прилага спрямо вас – българското или на някоя друга държава? Това е изключително важно не само заради плащането на вноските за социално осигуряване, но също и във връзка с правата ви за получаване на обезщетения и сумирането на бъдещите ви пенсионни права.

Вие сте осигурени в държавата-членка на ЕС, където работите
Ако сте осигурени в държавата, в която работите, независимо дали като наето или самостоятелно заето лице, това се отнася до вас дори и да живеете в друга държава-членка на ЕС или компанията, за която работите, или вашият работодател да се помещават в друга държава-членка. С други думи, ако напуснете работното си място в България и постъпите на работа в друга страна от ЕС, за вас ще важи законодателството на държавата, където сте започнали работа. В резултат на това правата ви в България ще престанат да се натрупват, а ще започнете да натрупвате права в страната, където сте започнали работа, даже и да продължите да живеете в България.

Какви са вашите права и задължения в държавата, където сте осигурени
По правило социално-осигурителното законодателство на държавата, в която сте осигурени, ви дава същите права и задължения, каквито имат и гражданите на съответната държава.Вашето първо и основно задължение е да плащате вноските си за социално осигуряване. След получаване на обезщетение от чужбина, трябва да отговаряте на изискванията за потвърждаване на правата, (медицински) прегледи и уведомлението за промени, касаещи обезщетението.Ако страната, в която живеете е различна от тази, в която сте осигурени, вие сте длъжни да се регистрирате в здравно-осигурителната институция по местоживеене. За тази цел ще ви трябват следните формуляри, които се издават от здравно-осигурителната институция, в която сте осигурени:

Формулярите Е101, Е102 и Е103 съдържат идентификационни данни за осигуреното лице, данни за работодателя, съответното законодателство.

- формуляр E 106 за наети или самостоятелно заети лица, както и за членове на техните семейства, които живеят с тях в същата страна.

- формуляр E 109 за членове на семействата на наето или самостоятелно заето лице, които живеят в друга страна.

- формуляр E 121 за пенсионери и членове на техните семейства. Членовете на семействата, които имат право на медицинска помощ, се определят от законодателството на държавата по местоживеене. В някои случаи формулярът се изпраща направо на здравно-осигурителната институция по местоживеене, с която вие трябва да влезете във връзка.

Какво трябва да знаете в случай на болест или майчинство
Парични обезщетения за болест Обикновено тези обезщетения целят да заместят доходите (надница, заплата), които са изгубени поради заболяването. Националното законодателство на някои страни предвижда изплащане на възнаграждение за първите няколко дни или седмици от периода на нетрудоспособност. Тези суми се считат за парично обезщетение по болест. Принципът гласи, че паричните обезщетения за болест винаги се изплащат съобразно законодателството на държавата, в която сте осигурени, независимо къде живеете или временно пребивавате. Размерът и продължителността на изплащане на обезщетението зависи изцяло от законодателството на държавата, където сте осигурени, като паричните обезщетения обикновено ще ви се изплатят направо от институцията, в която сте осигурени. Тези правила на ЕС се отнасят също и за пограничните, сезонните и командированите работници, пенсионерите и членовете на техните семейства. В случай на заболяване трябва да уведомите съответната институция по местоживеене в рамките на 3 дни.Болничен лист (ФОРМУЛЯР Е116 )ЗА ОСИГУРЕН ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТПРИ ПРЕСТОЙ/ПРЕБИВАВАНЕ ИЗВЪН КОМПЕТЕНТНАТА ДЪРЖАВА ПРИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ, МАЙЧИНСТВОФормулярът представлява медицински доклад за удостоверяване на временна неработоспособност при общо заболяване, майчинство, трудова злополука или професионална болест. Той замества болничния лист и се издава от държавата по престой/пребиваване – за нуждите на компетентната осигурителна институция за конкретното лице. 1.Формуляр Е 116 се изпраща в компетентната държава заедно с формуляр Е 115 „Молба за парично обезщетение за неработоспособност". В България формуляр Е 115 се издава от Централно управление на НОИ, дирекция „Европейска интеграция и международни договори" (ЕИМД).Когато формулярът е издаден в друга държава-членка на ЕС/ЕИП, той се попълва от съответния чуждестранен лекар и институция и се изпраща до ЦУ на НОИ. 2.Аналогично се постъпва и в случаите, когато подчинено на българското законодателство лице изпадне в състояние на временна неработоспособност при престой/пребиваване в държавите от ЕС/ЕИП.Полученият от чужбина формуляр Е 116 (обичайно той се съпровожда от Е 115) се изпраща по компетентност в ЦУ на НОИ – дирекция „ЕИМД".

Използвани са текстове от информационната брошура: http://www.nssi.bg/content/publikacii/Brochure_BG.pdfСоциалното осигуряване, когато работим в държава членка на ЕС: http://www.edksoft.com/docs/SocOsigES.pdf

Независимо от това къде работите, живеете или пребивавате в една чужда страна, чуждите езици могат да представляват проблем, особено когато се касае за терминология от областта на социалното осигуряване. Езиковите проблеми могат да причинят недоразумения и да се превърнат в пречка при кандидатстването за обезщетения, спазването на сроковете и процедурите по обжалването. По тази причина правилата на ЕС за социално осигуряване включват разпоредби, които да ви помогнат да избегнете и да преодолеете езиковите проблеми по време на контактите си с чуждестранните институции. • Формулярите, които получавате при заминаване в друга държава-членка, трябва да бъдат предоставяни на всички официални езици на ЕС. Винаги когато подавате формуляр в чуждестранна институция, служителите могат да направят съпоставка с образец на същия формуляр на своя език, така че да няма съмнение относно попълнената информация."

Източник/Source: https://www.facebook.com/groups/54767937116/doc/10151051593287117/

Reply Edited on 12/17/2012 12:05 PM.

« Back to forum